Gwybodaeth amdanom

Gwybodaeth amdanom:

Achub Milgwn Cymru yw’r unig elusen bwrpasol i achub ac ail gartrefu milgwn a chwn Potsiwr.
Rydym yn achub cwn oddi wrth gartrefi lle na all eu perchnogion ofalu amdanynt bellach. Rydyn ni hefyd yn achub anifeiliaid sy’n ddigartref ac yn crwydro ar y strydoedd. Mae’r cwn yn derbyn gofal cariadus a thriniaeth feddygol. Maent yn cael eu hysbaddu, eu brechu, a’u microsglodynnu.
Mae Achub Milgwn Cymru yn ymdrechu’n galed i ledu’r neges bod milgwn a chwn Potsiwr yn gwneud anifeiliad anwes gwych. Rydym yn gweithio’n ddyfal gyda phartneriaid allweddol i sicrhau bod pob milgi yng Nhymru yn cael eu hamddifyn gan y gyfraith yn y dyfodol. Elusen sydd yn cael ei rhedeg gan wirfoddwyr yw Achub Milgwn Cymru felly mae’r arian rydym yn codi yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau posib.
Dechreuodd AMC yn 1993 wrth i griw bach o bobol geisio achub milgwn  a chwn Potsiwr yn ardal Abertawe. Dros y blynyddoedd datblygodd y sefydliad o nerth i nerth a denodd gefnogaeth oddi wrth nifer o ardaloedd eraill yng Ngymru. Daeth AMC yn elusen gofrestredig yn 1996. Ers hynny maen’t wedi ail gartrefi dros 1,800 o filgwn a chwn postiwr.
Mae AMC yn sefydlaid gyda dros 200 o aelodau a chanoedd o gefnogwyr. Mae’n sefydliad democrataidd a reolir gan bwyllgor sydd yn cael eu hethol yn flynyddol yn ystod y cyfarfod blynyddol. Ddwywaith y flwyddyn mae’r cylchgrawn “ Greyhound Express” yn hysbysebu aelodau a chefnogwyr o waith yr elusen . Gall aelodau o’r cyhoedd danysgrifio i gylch lythyr misol drwy ebost yn rhad ac am ddim. Os hoffech dderbyn cylchlythyr defnyddiwch y ffurflen “ Contact us” er mwyn i ni gael eich cyfeiriad ebost. Gallwch gefnogi’r elusen drwy wirfoddolu ar gyfer tasgiau pwysig, codi arian, ymweld â darpar berchnogion, roi cludiant i gwn, maethu cwn ayb.
Ein nod a’n hamcan yw achub ac ail gartrefi milgwn a chwn potsiwr. Ein ffocws yw i godi ymwybyddiaeth bod milgwn yn anifeiliad anwes hyfryd ac i gyflawni deddfwriaeth priodol i amddifyn milgwn raso yng Nghymru. Er bod nifer o berchnogion milgwn yn derbyn eu cyfrifoldeb tuag at yr anifeiliaid o ddifri, dydy eraill ddim. Maen’t yn cael gwared  o gwn unwaith maent yn rhy hen i redeg pan maen’t yn dair neu bedair oed.

Gwybodaeth gyffredinol:

Mae milgwn wedi bodoli ers amser hir. Mae rhai ffynonellau yn tybio hyd at 4,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae’n bosib bod yr osgo nobl ac silwet ddigamsyniol  wedi ysbrydoli’r lluniau o gwn sydd i’w weld ar hieroglyphics hynafol y Pharos.
Mae milgwn yn gwn sy’n hela gan ddefnyddio’u llygaid yn hytrach na’u trwyn. Y gwarediad genetaidd hwn sydd wedi arwain atynt i fod yn gwn hela llwyddianus iawn.  Mae hela ysgyfarnogiaid wedi ei wahardd ym Mrydain ond mae cwrs denu ble mae llwynogod ffug yn cael eu ddefnyddio dal yn ffordd o hyforddi cwn pedigri.
Mae coesau hir, brest dwfn ag aswrn cefn hyblyg yn galluogi’r milgi i ymestyn y corff  ac i gyrraedd cyflymder o 40 milltir yr awr. Maen’t yn llosgi llawer o egni mewn cyfnod byr, felly dim ond 2 neu 3 dro o gerdded sydd angen bob dydd er mwyn cadw’r cwn yn iach.
Mae gan Filgwn gotiau amryliw . Gellir cael cotiau byr, meddal a llyfn.  Mae ffwr milgi yn hawdd i ofalu amdano ac mae nhw’n llai tebygol o achosi alergaddau.
Mae gan Filgwn bersonoliaethau hyfryd . Maen’t yn serchog ac mae nhw’n cymdeithasu’n dda gydag anifeilaid anwes eraill.
Cynghorir i berchnogion milgwn ddefnyddio ‘muzzle’ yn gyhoeddus. Yn draddodiadol roedd hyn yn cael ei wneud er mwyn atal y cwn rhag brathu ei gilydd ar ddiwedd rasys. Erbyn hyn mae’n cael ei wneud am resymau iechyd a diogelwch gan berchnogion cyfrifol.