Cwrdd â’r Tîm

Cwrdd â’r Tîm

Mae ein tîm bach yn gyfrifol am gefnogi’r rhwydwaith eang yr elusen a’i gwirfoddolwyr ymroddedig.

Llywodraethir yr elusen gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr.

Rydym yn cyflogi staff yn Hillcrest, ein canolfan ailgartrefu. Er mwyn ariannu ein gwaith rydym yn dibynnu’n drwm ar ein rhwydwaith o siopau a’n band o gefnogwyr brwdfrydig a gwirfoddolwyr.

 

Ymddiriedolwyr

Lindsay Jackson – Cadairyddes

Yr wyf yn hynod o falch i cael fy ethol yn Cadeirydd GRW am 2017-18. Deuthum yn aelod yn 2010 pan fabwysiadwyd dau filgwn hyfryd – Bryn a Gigi.

Roedden ni’n fabwysiadwyr arferol am y tro cyntaf, a oedd wedi magu dau lurcher’s yn y gorffennol o cŵn bach, ac yn meddwl ein bod yn gwybod am ‘sighthounds’. Dysgom yn gyflym iawn fod milgwn sydd wedi ymddeol yn hollol wahanol!

Ni wyddom erioed am wneud unrhyw beth wrth haneru ac ar ôl derbyn ein gwahoddiad i’n cyfarfod AGM cyntaf, fe wnaethon ni yrru i’r De a dechreuodd ein gwirfoddoli! Pan ddeuthum yn Ymddiriedolwr am y tro cyntaf, addewais y byddwn, pe na bai’r sefydliad yn llawer mwy proffesiynol ar ddiwedd dwy flynedd, yn camu i ffwrdd. Rwy’n dal yma ac mae GRW yn fwy proffesiynol nag erioed – ond mae mwy i’w wneud o hyd.

Amcanion ar gyfer fy nghyfnod yn y swydd yw:

  1. Sicrhau bod y systemau a’r prosesau yn eu lle ac yn ddigon tryloyw fel y byddai GRW yn parhau os na fydd unrhyw un unigolyn neu grŵp bellach gyda ni
  2. Gwneud iechyd ariannol GRW yn ddigon cryf i gynnal y sefydliad yn y dyfodol yn seiliedig ar gynhyrchu incwm yn ogystal â chodi arian
  3. I dyfu sylfaen aelodaeth GRW i’r fath fod ganddo graidd bywiog a brwdfrydig ar draws Cymru gyfan
  4. Rheoli’r nifer o fabwysiadau a ddychwelir mewn unrhyw flwyddyn yn fwy na 2% o gyfanswm yr ailgartrefu
  5. Rhoi dyfodol cadarn i gweithwyr GRW

Mae’r nodau heriol hyn yn cynnig trefn uchel – ond un rwy’n benderfynol o weithio tuag ato. Mae cadeiryddion blaenorol wedi gwneud gwaith rhagorol yn arwain GRW, ond yn awr, mae angen i ni  gweitho i dod yn gynaliadwy am 25 mlynedd arall.

Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda chi gyd ac i’ch annog i rhoi unrhyw amser, arian, egni, mwynhad, cartrefi i gŵn neu dim ond cefnogaeth ac anogaeth.

Lindsay Jackson

lindsay.jackson@greyhoundrescuewales.co.uk

Cafodd yr Ymddiriedolwyr canlynol eu hethol yn y AGM diweddaraf neu maent wedi ‘u penodi ers hynny.

Penodwyd y swyddogion gweithredol gan yr Ymddiriedolwyr am gyfnod o 2 flynedd.

Andy Jackson

andy.jackson@greyhoundrescuewales.co.uk

Trysorydd, cyllid, aelodaeth a data.

Alain Thomas

Carolyn Graves-Brown

Jan Stanton

jan.stanton@greyhoundrescuewales.co.uk

Ysgrifennydd ac Adnoddau dynol

Chris Moss

Sam Moss

Debra Allen

debra.allen@greyhoundrescuewales.co

Retail development

Rydw i wedi bod yn fan o ‘pointy noses’ ers i ni fabwysiadu ein cyntaf yn 2012, ac ar hyn o bryd rydw i’n gaethwas i Rocky a Hannah. A minnau wedi bod yn cefnogi GRW ers 2013, gan gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian amrywiol, rwyf bellach yn falch iawn o fod yn rhan o’r gwaith o gefnogi achub a hailgartrefu trwy ofalu am ein siopau elusennol gwych.

Nerys Royal

nerys.royal@greyhoundrescuewales.co

Ymddiriedolwyr

Rydw i wedi bod yn angerddol am anifeiliaid ers oedran ifanc a dros 10 mlynedd yn ôl roeddwn i eisiau helpu i achub cŵn a wnes i cwympo mewn cariad a milgwn. Ar ôl haf o edrych ar ôl milgwn, gwyddwn mai milgwn a lurchers oedd y math o gŵn roeddwn i eisiau yn fy mywyd ac mae bod yn rhan o GRW wedi fy ysbrydoli i wneud mwy.

Val Ball

val.ball@greyhoundrescuewales.co

Digwyddiadau a chodi arian

Sarah Dowden

Steve Tom

Claire Gardner

claire.gardner@greyhoundrescuewales.co

Grantiau

Yr wyf wedi bod yn hoff iawn o anifeiliaid, yn enwedig cwn, ers cwrdd â fy cydymaith blewog cyntaf Ben; cwn bach strae hardd a ddaeth i mewn i fy mywyd yn yr oes dyner o 5. Ers mabwysiadu ein ‘Black beauties’ Bodhi a Willow yn 2016, rwyf wedi syrthio mewn cariad â milgwn. Byddaf yn gwneud popeth a allaf fel aelod balch o GRW a fel Ymddiriedolwr, i helpu a chefnogi’r angylion hardd hyn yn ystod eu cyfnod pontio i’r cartrefi cariadus gwych y maent yn eu haeddu.

Staff

Mae gennym ddau weithiwr llawn amser, dau ran amser ac un contractwr yn gweithio ym maes achub a ailgartrefu; naw weithiwr rhan amser mewn datblygiad manwerthu a dau gontractwr rhan-amser mewn seilwaith a chymorth.

Abbie Conway

Abbie, fi yw Rheolwr Canolfan Hillcrest a gwnaeth y symudiad i GRW o Northampton fis Mehefin diwethaf. Ar ôl gyrfa yn gweithio gyda phobl ifanc gymhleth, ailhyfforddais mewn tylino chwaraeon i cŵn i gefnogi newid fy ffordd o fyw. 7 mis i mewn i fy rôl newydd gyda GRW rwy’n gallu dweud mai dyma’r rôl fwyaf ymestynnol, ond hapus yn llenwi fy ngyrfa hyd yma! Rydw i wedi chwerthin, crio, llawenhawn yn poeni ar nifer o achlysuron. Dwi wedi darganfod nad yw achub ar gyfer y gwangalon, nid yw’n swydd, mae’n ffordd o fyw ac yn un rwy’n hynod falch o fod yn rhan ohoni. Rydw i wedi cael llawer iawn o gefnogaeth ers i mi ddechrau o’r staff ac ein gwirfoddolwyr gwych. Teimlaf fod fy nhelgwn fy hun wedi helpu i baratoi’r ffordd i mi i’r rôl hon; Mae Skye, sy’n 14 oed yn Frenhines ein teulu a Dr Moo, fy machgen enfawr, trwsgl sy’n fy helpu i edrych ar ôl y rhai yn dioddef o salwch a anafwyd pan fyddant yn cyrraedd ar ein drws.

Sandra Wyn

Sandra, sy’n adnabyddus iawn i lawer ohonoch yn barod ac sydd, fel yr ydym yn hoffi ei galw, y ddynes Filgi gwallgof gwreiddiol! Taflodd Sandra ei hun mewn i achub cŵn ar ôl gyrfa yn y sector nyrsio. Mae Sandra’n gweithio’n ddiflino i wneud yn siwr bod ein cŵn yn mynd i gartrefi sy’n cydweddu’n berffaith yn ei rôl fel Rheolwr Achub. Mae’r cŵn bob amser yn llawn cyffro pan fydd Sandra ar y safle gan eu bod yn gwybod ei bod yn y Frenhines o cerdded lan brynniau – y maent yn ei charu! Mae Sandra’n brofiadol iawn ym maes achub milgwn ac felly mae’n gallu darparu lefel uchel o gymorth i’n mabwysiadwyr newydd.

Elaine

Elaine yw ein cynorthwydd cytiau cŵn llawn amser. Ar ôl gyrfa mewn addysgu, ymunodd Elaine â ni ym Mawrth 2018. Fel aelod hynod werthfawr i’r tîm, yn ogystal â bod yn driniwr cŵn profiadol, mae Elaine yn amyneddgar, yn garedig, gyda hoffter arbennig o’n cŵn mwy ‘heriol’! Mae hi hefyd yn handi iawn gyda toolbocs, sy’n dod yn ddefnyddiol iawn!! Nid oes dim yn ormod o drafferth i Elaine, mae hi’n mynd uwchlaw’r tu hwnt yn rheolaidd i’n helpu ni. Rydym yn ystyried ein hunain yn lwcus iawn i’w chael ar y tîm!. Mae Elaine yn berchen ar fachgen hardd blu, sy’n gymysgedd Newfoundland/Collie.

Alison

Alison yw’r aelod diweddaraf o’n tîm, dechreuodd fel gwirfoddolwr yn gyntaf, lle profodd i fod yn ymroddgar iawn, yna symudwyd ymlaen i’r tîm staff dros y Nadolig. Buom yn ffodus iawn i dderbyn grant oedd yn ein galluogi i gyflogi Alison ar gytundeb tymor byr. Eisoes yn boblogaidd iawn gyda’r cŵn, mae Alison yn hynod amyneddgar, yn dyner ac yn gariadus. Mae hyn yn golygu eu bod yn caru’n hi’n enfawr yn barod! Mae cael Alison yn golygu bod y cŵn tŷ a ‘Last Hope’ yn cael gofal ychwanegol, ac maent yn ei garu. Mewn gwirionedd dim ond yr wythnos hon Cytunodd Amy i rannu cinio Alison, tra bod ei chefn wedi’i throi…!  Mae Alison yn berchen ar Weimaraner hardd o ‘ r enw Misty.

Noddwyr

Mae Achub Milgwn Cymru (GRW) yn anrhydeddus iawn ac yn falch o’i gael fel ei noddwyr swyddogol Boyd Clack a Kirsten Jones.

Mae Boyd Daniel Clack yn llenor, actor a cherddor o Vancouver, Canada. Yn ifanc, ymfudodd gyda’i deulu i ‘ r Deyrnas Unedig, lle y magwyd ef yn Nhonyrefail, Cymru. Mae ei gredydau actio yn cynnwys Twin Town, High Hopes, a Satellite City, gyda’r ddau olaf yn cyd-ysgrifennu hefyd. Mae wedi rhyddhau rhan gyntaf ei hunangofiant. Kisses Sweeter than Wine, a dau albwm, Welsh Bitter a Labourer of Love. Mae Boyd yn byw yng Nghaerdydd gyda’i bartner Kirsten Jones gyda phwy mae’n cydweithio ac yn cynhyrchu prosiectau fel cyd-ysgrifennu High Hopes a chynhyrchu Thick Cut. Mae Boyd yn caru ei gathod, yn gwylio ffilmiau, darllen ac ysgrifennu. Mae’n neilltuo ei amser i gefnogi elusennau a mentora ysgrifenwyr ifanc, rhoi benthyg cefnogaeth i blant y Cymoedd a’r Hope Animal Rescue ymysg sefydliadau eraill. Mae’n noddwr New Horizons, elusen cymorth iechyd meddwl yn Rhondda Cynon Taf ac ar draws ardal De Cymru.