Ymffrostio yn wirfoddol!

Mae Achub Milgwn Cymru yn elusen sy'n cynnwys gwirfoddolwyr di-dâl yn bennaf ac sy'n dibynnu ar ein cefnogwyr.

Gweler isod y meysydd ble mae angen cymorth arnom. Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un, llenwch ein ffurflen ar-lein yn nodi'r hyn yr hoffech ei wneud a bydd rhywun yn cysylltu yn ôl â chi.

Mae gwybodaeth bellach am bob tasg o dan yr adrannau perthnasol.

CAIS GWIRFODDOLWR AR-LEIN

Seremoni wobrwyo gwirfoddolwyr 2018

NEWYDD!

Rheolwr manwerthu mewn argyfyngau

Rydym ni angen pobl i edrych ar ôl ein siopau ar lefel rheolwr mewn argyfyngau.

Rhoddir hyfforddiant.

Disgrifiad o'r rôl a gwybodaeth bellach

Garddwr Hillcrest

Mae angen pobl arnom i helpu i gadw Hillcrest yn hyfryd.

Disgrifiad o'r rôl a gwybodaeth bellach

Cludo cŵn

Mae angen gwirfoddolwyr i gludo cŵn i'w cartrefi, i'n cynelau ac at filfeddygon.

Gwiriad cartref

Cyfarfodwch â Nigel ac Ash - Gwirwyr Cartref ar gyfer AMC

Darganfyddwch fwy am ddod yn Wiriwr Cartref i AMC

Help i godi arianSW-Street-Collection-4

Mae angen help arnom i drefnu gweithgareddau codi arian, helpu mewn casgliadau stryd ac yn y gwahanol sioeau a digwyddiadau rydyn ni'n eu mynychu bob blwyddyn.

 

Rydym yn mynychu sioeau ac mae gennym ein sioeau cŵn hwyliog ein hunain trwy'r flwyddyn, yn ogystal â theithiau cerdded noddedig. Mae hyn yn rhoi cyfle arall i godi arian. Yn y gorffennol rydym wedi cael amryw o stondinau gan gynnwys gwerthu a phrynu, rafflau, planhigion, cacennau, cardiau a tombola, yn ogystal a stondin nwyddau. Os oes gennych chi unrhyw syniadau ffres a fyddai, yn eich barn chi, yn rhoi hwb i'r ochr hon i'n codi arian, cysylltwch â ni.

Mae gennym ragor o wybodaeth am godi arian yma..

Cyngor proffesiynol

Hounds-excercising-on-menage-3Mae angen help gweithwyr proffesiynol arnom hefyd i'n cynghori ar faterion cyfreithiol, materion technegol, rheoli tir, plymio, gwaith adeiladu, ffensio, draenio, arlwyo, trefnu digwyddiadau - mae eu hangen arnom nawr!

Casgliadau stryd

Mae angen pobl arnom i drefnu a mynychu casgliadau stryd. Os gallwch chi ymuno â'r casgliadau stryd, byddai croeso mawr i chi. Mae’r casgliadau hyn yn hwyl ac yn rhoi llawer o foddhad, oherwydd ar wahân i godi arian mawr ei angen, mae'r milgwn eu hunain yn denu ymateb cadarnhaol iawn gan y cyhoedd, yn enwedig plant. Rydyn ni'n cael sylwadau fel “Rydyn ni wedi cael gwybod eu bod nhw'n gwneud anifeiliaid anwes da iawn. “Onid yw’n ofnadwy’r ffordd y cânt eu trin.”, “Beth yw eu hanes?”, “A ydynt yn hawdd gofalu amdanynt?”, “Pob lwc! Rydych chi'n gwneud gwaith gwych.” Ac “O, mae nhw'n gŵn hyfryd

Gwirfoddolwyr Siopau

GRW-Cardiff-coffee-filter-dresses

Ein siopau yw ein ffynhonnell incwm fwyaf. Mae gennym siopau ym Merthyr, Caerdydd, y Coed Duon ac Abertawe ac rydym bob amser yn chwilio am fwy o bobl i helpu.

Cyfarfodwch â wirfoddolwr siop, Carol Gwilliam

SW-Show-Stall

Rydym yn tynnu sylw bod yr arian a gesglir yn mynd i ariannu cost y cysegr, ynghyd â pigiadau, microsglodynnu ac ysbaddu. Wrth i un ci gael ei fabwysiadu mae yna un arall wastad yn aros i ddod i mewn. Cafwyd achosion lle nad yw plant wedi bod eisiau gadael y cŵn ar ein casgliadau - rydym ni wedi cael plant ifanc yn rhoi eu holl arian poced tra’n siopa - mae yna straeon diddiwedd, twymgalon fel hyn sy'n ail-ennyn eich cred mewn caredigrwydd dynol ar adegau o galedi economaidd.

 

Fodd bynnag, y gwir trist yw bod angen mwy o bron bopeth arnom - ac nid yw hynny bob amser yn cyfateb i arian parod. Mae arnom angen pobl ag amser, egni ac ymdrech i'n helpu gyda'r tasgau ymarferol yr ydym yn eu gwynebu.